Μονοετες πρόγραμμα

Το ψυχοθεραπευτικό Μοντέλο

Solution Focused Brief Therapy (SFBT)

Είναι μια εποικοδομητική θεραπεία με επίκεντρο την επίλυση προβλημάτων και μια από τις κορυφαίες σχολές βραχείας θεραπείας με σημαντική επιρροή σε πολλούς τομείς: ψυχική υγεία, εκπαίδευση, επιχειρήσεις. Εφαρμόζεται ευρέως σε σχολεία, νοσοκομεία, οργανισμούς υγείας, κ.α.

Είναι ένα πρακτικό, σαφές, συνοπτικό, ρεαλιστικό και στοχο-κατευθυνόμενο μοντέλο, ιδανικό για καταστάσεις που απαιτούν συνεργασία και ταχεία εμπλοκή

 • ανήκει στο Μεταμοντέρνο κίνημα του κοινωνικού κονστρουξιονισμού, την 3η Κυβερνητική
 • βρίσκεται ανάμεσα στη συστημική παράδοση, την παράδοση της βραχείας θεραπείας εμπνευσμένη από τον Milton Erickson  και τη φιλοσοφία του Ludwig Wittgenstein
 • προήλθε μέσα από την κλινική πράξη & αναπτύχθηκε από την ομάδα θεραπευτών του Brief Family Therapy Center of Milwaukee, με επικεφαλής τον Steve De Shazer και την Insoo Kim Berg
 • βασίζεται, στη συνεργασία και συνκατασκευή του μέλλοντος παρά στην εξοντωτική ανάλυση του παρελθόντος, εστιάζοντας στους πόρους & τα αποθέματα (resources) των ατόμων και όχι στα ελλείμματα

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Θα διδαχτούμε μια θεωρητική & πρακτική εξέλιξη μέσα στα πλαίσια της σύγχρονης Συστημικής προσέγγισης του μεταμοντέρνου. Αξιοποιούμε τη γνωσιοθεωρία του τομέα της Εστιασμένης στη Λύση Θεραπείας (SFBT) καθώς και τις αρχές της συστημικής θεωρίας της Γ΄κυβερνητικής και του κονστρουξιονισμού. Αναπτύσσονται διεξοδικά οι τεχνικές της SFBT & εντάσσονται τεχνικές από την Αφηγηματική Θεραπεία

Στοχεύει στο να μεταδώσει στους εκπαιδευόμενους την θεωρητική επάρκεια στη συγκεκριμένη μέθοδο και την εκπαίδευση σε τεχνικές και εργαλεία ως μια ιδιαίτερη ικανότητα για την επαγγελματική τους δράση, ώστε ο επαγγελματίας:

 • να αναγνωρίζει τη φιλοσοφία που εστιάζει στη λύση και να τη διαφοροποιεί από άλλα μοντέλα
 • να είναι αποδοτικός στα πλαίσια της βραχείας θεραπείας
 • να καταρτιστεί ώστε να εφαρμόσει τη SFT με εμπιστοσύνη & αποτελεσματικότητα
 • να γίνει συνκατασκευαστής λύσεων & πραγματικοτήτων
 • να εφαρμόζει την προσέγγιση σε μια ευρεία ποικιλία πλαισίων
 • να κατέχει μεθόδους & τεχνικές για την κατανόηση και επίλυση δυσκολιών για άτομα, ζευγάρια, οικογένειες & ομάδες
 • να διαχειρίζεται αποτελεσματικά θέματα συνεργασίας & ομαδικών / κοινωνικών προβλημάτων
 • να προσδιορίζει συγκεκριμένα εργαλεία που θα είναι πιο αποτελεσματικά στο περιβάλλον εργασίας του
 • να εφαρμόζει τις αρχές και την τέχνη του διαλόγου

Μεθοδολογία

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει θεωρητικές και πρακτικές εισηγήσεις & συστηματική βιωματική εξάσκηση. Συγκεκριμένα συνδυάζει:

– εισηγήσεις

-ομαδικές βιωματικές ασκήσεις

-προσομοιώσεις ( role playing)

-εκπαίδευσημέσω μαγνητοσκοπημένων συνεδριών

-εργασίες & παρουσιάσεις

-εποπτεία περιστατικών

Copyright © 2019