Μεταμοντέρνες Συστημικές Θεραπείες

Ποιές είναι οι Μεταμοντέρνες Προσεγγίσεις στην Ψυχοθεραπεία;

…Θεραπείες στο πλαίσιο του κοινωνικού κονστρουξιονισμού

Τα μεταμοντέρνα μοντέλα ψυχοθεραπείας (ΜΜΨ), δημιουργήθηκαν με βάση τη φιλοσοφία του κοινωνικού κονστρουξιονισμού και τις εξελίξεις στη συστημική θεραπεία. Πρόκειται για κριτικές προσεγγίσεις στην ψυχοθεραπεία, που επιδιώκουν μέσα από συγκεκριμένες τεχνικές να αποδομήσουν κυρίαρχους κοινωνικούς λόγους και να μειώσουν τις σχέσεις εξουσίας στη θεραπεία. Τα κυριότερα από αυτά είναι: η Συνεργατική/Διαλογική Προσέγγιση(Collaborative Therapy), η Θεραπεία εστιασμένη στη Λύση (Solution Focused Therapy) και η Αφηγηματική Προσέγγιση (Narrative Therapy).

Τι έχουν από κοινού οι Μεταμοντέρνες Προσεγγίσεις στην Ψυχοθεραπεία;

Φιλοσοφία και βασικές υποθέσεις

Είναι θεραπευτικές πρακτικές που εντάσσουν στη θεραπεία ζητήματα κοινωνικά και πολιτισμικά, κατανοώντας την πραγματικότητα ως σχεσιακά κατασκευασμένη και ασκώντας κριτική στην προνομιακή θεμελιακή γνώση. Η θεραπεία στο πλαίσιο του κοινωνικού κονστρουξιονισμού είναι ένας τρόπος με τον οποίο οι κοινωνικές μας κατασκευές ανανοηματοδοτούνται διαρκώς σχεσιακά και πολιτισμικά.

Copyright © 2024