Διάρκεια και κόστος

Η διάρκεια της ψυχοθεραπείας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως το αίτημα του ενδιαφερομένου, οι ιδιαιτερότητες του κάθε ατόμου, ζευγαριού και οικογένειας, και η δέσμευση των ατόμων στη θεραπευτική διαδικασία.

Σε γενικές γραμμές, στη Συμβουλευτική και τις βραχείες θεραπείες η διάρκεια κυμαίνεται κατά μέσο όρο από 6 έως 12 συνεδρίες, ενώ σε μη βραχείες θεραπείες είθισται να διαρκεί και περισσότερο χρόνο.

Η Ομαδική Θεραπεία και τα Εργαστήρια διαρκούν το λιγότερο δέκα συναντήσεις και το περισσότερο ένα ακαδημαϊκό έτος.

Οι τιμές των συνεδριών και των συναντήσεων είναι προσιτές.

Ειδικές τιμές προσφέρονται σε φοιτητές και ανέργους.